کریکولم او نور ....

د شیخ زاید پوهتنون د اداری او تجارت پوهنځۍ د کریدت سیستم کریکولم (تحصلی نصاب) (۱۳۹۱)

لومړی ټولګی

لومړی  ټولګی دوهم سمستر

لومړی  ټولګی لومړی  سمستر

د مضمون نوعه

دساعتونو تعداد

دیپارتمنت

د کریدت تعداد

د مصمون کود

د دوهم سمستر مضامین

شماره

دمصمون نوعه

دساعتونو تعداد

دیپارتمنت

دکریدت تعداد

دمضمون کود

د لومړی  سمستر مضامین

شماره

عمومی

1

شرعیات

1

2

اسلامی  ثقافت

1

عمومی

1

شرعیات

1

1

اسلامی  ثقافت

1

اساسی

3

ملی اقتصاد

3

Ec210

دلوى اقتصادمبادي //

2

اساسی

3

ملی اقتصاد

3

Ec110

دلوى اقتصاد مبادى /

2

رر

2

اداره تشبثات

2

EC220

دکوچنى اقتصادی مبادی //

3

اساسی

3

اداره تشبثات

3

Ec120

دکوچنى اقتصاد مبادی/

3

رر

2

رر

2

EC230

محاسبه  //

4

رر

2

//

2

Ec130

محاسبه/

4

رر

2

احصایه اکونومتری

2

    EC240

ریاضی //

5

رر

2

احصایه اکونومتری

2

Ec140

ریاضی /

5

عمومی

1

ادبیات

1

EC250

انګیسی  //

6

عمومی

2

ادبیات

2

EC150

عمومی انګیسی /

6

اساسی

2

احصایه اکونومتری

2

EC260

احصایه  //

7

اساسی

3

احصایه اکونومتری

3

Ec160

احصایه /

7

رر

3

امور مالی وبانکی

3

ECF270

دمالی علم مبادی

8

رر

2

//

2

EC170

اقتصادی سنجشونه

8

رر

2

                    //   

2

EC280

دحقوقومبادی

9

 

 

 

 

 

 

9

 

18

 

18

 

 

10

 

18

 

18

 

دساعتونواو کریدتونو  مجموعه

10

دوهم ټولګی

د دوهم ټولګی دوهم سمستر

د دوهم ټولګی لومړی  سمستر

دمضمون نوعه

دساعتونو تعداد

دیپارتمنت

د کریدت تعداد

دمضمون کود

د دوهم سمستر مضامین

شماره

دمضمون نوعه 

ساعتونو تعداد

دیپارتمنت

د کریدت تعداد

د مضمون کود

د لومړی  سمستر مضامین

شماره

عمومی

1

شرعیات

1

4

اسلامی ثقافت

1

عمومی

1

شرعیات

1

3

اسلامی  ثقافت

۱

اساسی

3

ملی اقتصاد

3

EC410

لوی اقتصاد

2

اساسی

3

ملی اقتصاد

3

EC310

کوچنی اقتصاد

۲

تخصصی

2

اداره تشبثات

2

EC420

تمویل

3

تخصصی

2

اداره تشبثات

3

EC320

د لګښتونو سنجش

۳

اساسی

2

احصایه اکونومتری

2

EC430

احتمالات //

4

تخصصی

3

//

2

EC330

انګلیسی دتجارت لپاره

۴

تخصصی

3

مجمنت و آدآره تشبثآت            

3

EC440

د لګښتونو سنجش

5

عمومی

2

 احصایه اکونومتری

3

EC340

احتمالات

۵

عمومی

1

ادبیات

1

EC450

انګلیسی د تجارت لپاره

6

اساسی

2

امورمالی بارنکی

3

EC350

پولی اقتصاد

۶

تخصصی

2

اداره تشبثات

2

EC460

دمنجمت اساسات

7

تخصصی

3

ملی اقتصاد

3

EC360

د اقتصادی نظریاتو تاریخ

۷

تخصصی

2

ا اداره تشبثات

2

EC470

پانګه اچونه

8

تخصصی

2

 

 

 

 

۸

اساسی

2

بانکی او مالی امور

2

EC480

اقتصادي حقوق

9

 

 

 

 

 

 

۹

 

18

 

18

 

دساعتونو او کریدت مجموعه

10

 

 

 

18

 

دساعتونو او کریدت مجموعه

۱۰

                             

 


د شیخ زاید پوهتنون د اداری او تجارت پوهنځۍ د کریدت سیستم کریکولم (تحصلی نصاب) (۱۳۹۱)

څلورم ټولګی

لومړی  سمستر

لومړی  سمستر

دیپارتمنت ملي اقتصاد (۲)

دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (۱)

د مضمون نوعه

دساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

د مصمون کود

د دوهم سمستر مضامین

شماره

دمصمون نوعه

دساعتونو تعداد

دکریدت تعداد

دمضمون کود

مضامین

شماره

تخصصی

4

4

EC721

دپرمختيا سیاست

1

تخصصی

4

4

EC711

بانکداری

1

رر

3

3

EC722

عمومی اقتصادي سیاستونه

2

رر

3

3

EC712

عمومی اقتصادي سیاستونه

2

رر

3

3

EC723

مديريت خطرآت

3

رر

3

3

EC713

دبشرى منآبعو مديريت

3

رر

4

4

EC724

مالی سیاستونه

4

رر

4

4

EC714

مآلى مديريت

4

رر

3

3

EC725

سیمنار (روش تحقیق)

5

رر

3

3

EC715

سیمنار (ورش تحقیق)

5

آسآسى

2

2

EC716

کمپيو ټر

6

آسآسى

2

2

EC716

کمپيو ټر

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

9

 

17

 

 

 

10

 

17

17

 

دساعتونواو کریدتونو  مجموعه

10

څلورم ټولګی

دوهم سمستر

دوهم سمستر

دیپارتمنت اقتصادملی (۲)

دیپارتمنت منجمت واداره تشبثات(۱)

دمضمون نوعه

دساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

دمضمون کود

مضامین

شماره

دمضمون نوعه

ساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

د مضمون کود

مضامین

شماره

تخصصی

3

3

EC811

اسلامی اقتصاد

1

تخصصی

3

3

EC811

اسلامی اقتصاد

۱

رر

3

3

EC812

مالی سیاستونه

2

رر

3

3

EC812

دتصدی پلانګذاری

۲

رر

3

3

EC813

کنترول او برسی

3

رر

3

3

EC813

کنترول او برسی

۳

رر

4

4

EC814

سیمنار

4

رر

4

4

EC814

سیمنار

۴

رر

4

4

EC815

مونوګراف

5

رر

4

4

EC815

مونوګراف

۵

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

۶

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

۷

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

9

 

 

 

۹

 

 

 

 

 

 

 

17

17

 

 

10

 

17

17

دساعتونو او کریدت مجموعه

۱۰

 

                                   

دریم ټولګی

لومړی  سمستر

لومړی  سمستر

دیپارتمنت ملي اقتصاد (۲)

دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (۱)

د مضمون نوعه

دساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

د مصمون کود

د دوهم سمستر مضامین

شماره

دمصمون نوعه

دساعتونو تعداد

دکریدت تعداد

دمضمون کود

مضامین

شماره

تخصصی

3

3

EC521

نړيوال اقتصاد

1

تخصصی

3

3

EC511

نړيوال اقتصاد

1

رر

3

3

EC522

دبودیجی تیوری

2

رر

3

3

EC512

دبودیجی تیوری

2

رر

3

3

TDEC523

دپرمختيا تیوری

3

رر

3

3

EC513

دپرمختيا تیوری

3

رر

3

3

EC524

داقتصادی ودې او نوساناتو تیوری

4

رر

3

3

EC514

منجمنت

4

رر

3

3

EC525

دپروژې مدیریت

5

رر

3

3

EC515

بازارموندنه )  مارکیڼینګ(

5

رر

3

3

EC526

عامه اقتصاد

6

رر

3

3

EC516

صنعتی او تجارتی تصدی

6

اختیاری

3

3

EC527

مارکیټینګ / دمونوګراف اساسات

7

اختیاری

3

3

EC517

عامه اقتصاد

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

9

 

21

21

 

مجموعه دساعتونو او کریدت

10

 

21

21

 

دساعتونواو کریدتونو  مجموعه

10

دریم ټولګی

دوهم سمستر

دوهم سمستر

دیپارتمنت اقتصادملی (۲)

دیپارتمنت منجمت واداره تشبثات(۱)

دمضمون نوعه

دساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

دمضمون کود

مضامین

شماره

دمضمون نوعه

ساعتونو تعداد

د کریدت تعداد

د مضمون کود

مضامین

شماره

تخصصی

3

3

EC621

نړیوال اقتصاد

1

تخصصی

3

3

EC611

نړیوال اقتصاد

۱

رر

3

3

EC622

منطقوی اقتصاد

2

رر

3

3

EC612

منطقوی اقتصاد

۲

رر

3

3

EC623

صنغتى آقتصآد

3

رر

3

3

EC613

تولید او مصرف

۳

رر

3

3

EC624

د افغانستان اقتصاد

4

رر

3

3

EC614

د انرژی اقتصاد

۴

رر

3

3

EC625

دانکشاف سیاست

5

رر

3

3

EC615

د تشبثاتو انرژی

۵

رر

2

2

EC626

عامه اقتصاد

6

رر

2

2

EC616

تهیه وتدارکات

۶

اختیاری

2

2

EC627

اقتصادی انرژی / د ملی عاید محاسبه

7

اختیاری

2

2

EC617

عامه اقتصاد / انفار ماتیک

۷

تخصصى

2

2

EC618

ترينينګ (عملى کآر)

8

تخصصى

2

2

EC618

ترينينګ (عملى کآر)

۸

 

 

 

 

 

9

 

 

 

۹

 

 

21

21

 

 

10

 

21

21

دساعتونو او کریدت مجموعه

۱۰

 

                                   

د شیخ زاید پوهتنون د اداری او تجارت پوهنځۍ د کریدت سیستم کریکولم (تحصلی نصاب) (۱۳۹۱)