د ادارې او تجارت پوهنځی د رئیس پیغام

د اداري او تجارت (اقتصاد) پوهنځۍ د ريس پيغام :

د ادارى او تجارت (اقتصاد) پوهنځۍ ته د اوسني حالت څخه بايد يوې عالي،باکيفيته او اکادوميکې پوهنځي يعني موسسي ته ارتقا ورکړل شي چې نوموړي پوهنځۍ غير جانبداره او بي طرفه وي.

په بين الملي علمي او اکادوميکو منل شويو نورمو نو او ستندر دوندو ،برابره ،په مودرنه او نوي تکنلژي مجهزه او  د افغانستان د علمي ټولني سره په مطابقت کې په بين المللي سطحه د منطقي او سيمي هيوادونو د علمي او اکادوميکو موسساتو سره په پرله پسي ډول پيوستون او رابطه ولري .

 د اقتصاد پوهنځي محصليونو ته هغه مهارتونه، فنونه او پوهه چې د ټولني په رشد او انکشاف کې ورته ضرورت احساسيږي انتقال شي.

 په ملي او بين المللي سطحه د کارموندني چانس ولري، د ټولني د ټولنيزو اقتصادي ستونزو درک،حل وفصل قادر وي .په اقتصادي پرمختيا کې د ونډې احيستلو توان ولري،په علمي تحقيقاتي او ټولنيزو برخو کې د کارکولو صلاحيت ولري.