پوهنځي

  1. کمپیوټر ساينس
  2. انجينري
  3. طب
  4. حقوق اوسیاسي علوم
  5. شرعیات
  6. ژورنالیزم
  7. زراعت
  8. اداره او تجارت
  9. ژبو او ادبیاتو
  10. ښوونه او روزنه