د ژبو او ادبیاتو پوهنځی

حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی:

د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی په کال ۱۳۸۱ کې د یوه د یپارتمنت په شکل تاسیس شوه او په ۱۳۸۷ کال کې د یوه مستقل پوهنځی په توګه فعالیت شروع کړو. نوموړي پوهنځی (۳۶۰) تنه محصلین او (۱۱) تنه استادان لري.   د حقوقو پوهنځی لاندې دبپارتمنتونه لري:

۱- اداره او دیپلوماسي دیپارتمنت

۲- قضا او څارنوالي دیپارتمنت