لرلید (Vision)

په راتلونکې کې به په ملي او نړۍ واله کچه په علمي ډګر کې دلوړ او باکیفیتزده کړي وړاندي کول، په ټولنه کې د شته ستونزو پربنسټ څیړني سرته رسول، وترنری او عامه صحی خدماتو د وړاندي کولو یو غښتلی اکادیمیکي اداری رامنځ ته کول دي چې په تولنه کې دیوې نمونې حیثیت ولري.

ماموریت (Mission)

د شیخ زاید پوهنتون ، وترنری علومو پوهنځی رهبري دې ته ژمنه ده چې په محلي او ملي کچه د باکیفیته حیواني صحت تولید،  انسانی جامعي صحت ساتنه ، حیواني صحي محصولاتو تولید ،حیواني محصولاتو اداره کول ، نوښتونو ایجادول او ترویجولو په برخه کې سپیڅلی زده کړې او څیړنی وړاندی کړئ. او هم په هیواد کې د مالدارۍ سکتور د ودې او پراختیا لپاره د اړتیاوو پربنسټ غوره خدمات وړاندې کولو ته ژمن ده ترڅو لازم اړتیاوو په رفع کولو کې اغیزمن تمام شي.

ارزښتونه (core values)

د شیخ زاید پوهنتون وترنری علومو پوهنځي اداره لاندې کړنو ته ارزښت ورکوي:

  1. د زده کړېپه بهیر کې، د نوښتونوپه رامنځ ته کولو کې او خدماتو په وړاندی کولو کې  وړتیاووته ارزښت ورکوی.

  2. صداقت او رښتینوالی ته ژمن دی

  3. نوښتونو ایجاد او ترویج ته ژمن دی

  4. د علمی څیړنو پر بنسټ حقایقو ته ژمن دی

  5. د علمی او ادرای کارکونکي تر منځ راز ساتل یو اصل دی .