لرلید(Vision):

 د شرعیاتو پوهنځی به په سسیمه اییزه، ملي او نړیواله کچه د شرعي او قضايی علومو په برخه کې د مسلکي کادرونو په روزلو سره به د هیواد او سیمې د ودې لپاره به د خدماتو په وړاندې کولو کې د یوې معیاري او با کیفیته پوهنځي مو قف او اعتماد ولرل.

رسالت(Mission):

 د شرعیاتو پوهنځی به د خپل اکاډیمیک ماموریت به ترڅ کې د لوړو زده کړو وزارت د قانون مطابق خپل کړیدلي ملت ته د ښوونیز، مسلکي حقوقي، عدلي او قضايي چوپړ په موخه مسلکي او وړ کادرونه به وړاندې کړي، څو د هیواد او سیمې په کچه معیاري خدمات ثابت او وړاندې کول.

ارزښتونه((Values:

د هیواد دیني او ملي ارزښتونو ته بشپړه ژمنتیا، صداقت ځواب ویوونکي او مسلکي کیدل.

  1. معیاري او با کیفیته زده کړې.
  2. په ملي کچه د اړتیاوو پر بنسټ د قضایي او عدلي ادارو لپاره مسلکي کادرونه روزل.
  3. د ابتدائیه، متوسطه، لیسه او نیمه عالي لوړو زده کړو لپاره معیاري او پوه ښوونکي او استادانو روزل.
  4. د هیواد پالنې په روحیه مسلکي مبلغین او مرشدینو روزل.
  5. له هر ډول تبعیض او تعصباتو څخه ډډه کول.
  6. د افغانستان په کچه په علمي ډګر کې یوه غښتلي اکاډیمیکه او په عدل ولاړه اداره رامنځته کول.
  7. په ټولنه کې د څیړنې فرهنګ دودول.
  8. په کارونو کې شفافیت او د هر ډول فساد مخنیوی کول.
  9. په ټولو علمي او مسلکي چارو کې د یو بل سره د مرستې او همکاری احساس ژوندی ساتل، او هم د یو بل سره د تجربو شریکول.