رسالت (Mission)

د شیخ زاید پوهنتون د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د قانون مطابق به استادان، محصلان او کارمندان خپل ظرفیتونه لوړولی شي او د دوی ترمنځ به

د ډاډ وړ همــــغږي موجــــوده وي، ترڅو د هیواد او سیمي په کچه د خـــــپلو روزل شويو فارغینو له لارې معیاري خـــــــدمــــــــات وړانـــــــــدې کړي