د طب پوهنځی تاریخچه:

طب پوهنځی په (۱۳۸۱ ) کال کې تاسیس شوي ده نوموړي پوهنځی (۴۰۰) تنه محصلین او ( ۳۶ ) تنه استادان لري. طب پوهنځی د محصلانو د عملي کارونو لپاره ځانګړی ۱۳۶ بستیریزروغتون لري، نوموړي پوهنځی ځانګړي کتابخانه لري همدا شان ټولې تدریسي خونې یې په پروجکتورونو باندې سمبال دي. نوموړي پوهنځی د اناتومي، مایکروبیولوژي، هستولوژي او پرازیتولوژي لابراتورونه لري. په طب پوهنځی کې په پښتو ملي ژبه د تدریس چارې پرمخ بیول کیږي.