دهندهیواد ملي انلاین کورسونه (SWAYAM)او د هند ملي بریښنایي کتبابتونونه (NDLI):

لاندې پلنوال ته مراجعه وکړئ:

https://af.swayam.gov.in