لرلید:

د ژبو او ادبياتو پوهنځی چې اوس مهال څلور ګونې څانګې لري او د هېواد بچيانو ته په علمي ډګر کې خدمات وړاندې کوي، په راتلونکې کې به دغه پوهنځی د هېواد او نړۍ له پرمختللو پوهنتونو سره توآميتونه ولري او تر دې به نور هم په عالي کيفيت ټولنې ته خدمتونه وړاندې کړي. د دغه پوهنځي فارغين به په ټولنه کې په عيني او دقيق ډول خدمت وکړي. موږ به په راتلونکي کې  په پوهنځي کې د هېواد  په کچه درنې علمي سټې ولرو چې خپل ولس ته به د خدمت جوګه وي. د ژبو او ادبياتو پوهنځي لرليد او رسالت د ياد پوهنځي د (۲۴/۱۲/۱۳۹۳ل) نېټې په (۲۴) ګڼه پروتوکول کې ثبت او د رايو په اکثريت تاييد دی.