د ارزونی اجرات، سوانح او دیټابس لوی مدیر:

 محمدالرحمن  صبری

اړیکه: 0093779774085 /0093799819719    

بریښنا لیک: rahmansabari@yahoo.com 

دارزونی اجرات سوانح لوی مدیریت  د۱۳۸۲کال دانساني سرچینو امریت په تشکیل  کی ایجاد اوپه۱۳۹۰ کال داداری اصلاحاتو دپوشش لاندی راغی .

لرلید:

۱-پشبنی شوی موخو ته لاس راسی په خاطر داونیزو، میاشتنیو، دری میاشتنیو ، او کالنیو پالانونو ترتیبول

۲-دملکی خدمتونو دکارکوونکودقانون مطابق دمامورینو دکړنودارزونی او سوانح پروګرام اعیزمن تطبیق.

۳ـ دبشری منابعو ریاست له لاری دملکی خدمتونو دکارکوونکودکاری کړنلارو ، لارښودونو په هکله دمعلوماتو دپیداکولوپه عرض دملکی خدمتونواو اداری اصلاحاتو سره دهماهنګی او اړیکو تامینول.

۴- دمامورینو داجراتو دارزیابی او سوانحو په هکله دمناسبی ستراتیژی دترتیب په اړوند تصمیم نیول ترڅو په دی اړوند ستونزی او مشکلاتو حل او دکړنو له تطبیق څخه ډاډ او اطمینان ترلاسه کول .

۵- دپوهنتون دریاست او بشری منابعو دریاست دکارکوونکو ترمنځ داصلاحی فکرونو اونظرونو دتبادلی په هکله دمیکانیزم تطبیق کول  .

۶- دپوهنتون دکارکوونکو ترمنځ دښواو غوره اړیکو دتامین په خاطر دخبرتیاو او اعلاناتو له دړو او نورو خپرونوسرچینو څخه ګټه اخیستل  .

۷- دمامورینو دذاتی چارو او سوانحو دډیټابس او دکړنو دارزونو په اړونددملکی خدمتونو او اداری اصلاحاتو دخپلواک کمیسیون دلارښودونو او پالیسیو په خاطر دهمعیږی رامنځ ته کول .

۸- دقوانینو او پوهنتون دریاست دمقرراتو سره اړوند نورو چارو ترسره کول چی دمقاماتو له خو ا سپارل کیږی.

رسالت :

د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون او د لوړو زده کړو وزارت قانون ،لوایح او مقرارتو ته پوره ژمن او په خپله اداره کې به يی دلوړو مقاماتو دهدایاتو سر سم  پلی او عملی  کوم.

ژمنه :

داچی سوانح او ارزیابی لوی مدیریت  یو دمهمو او اساسی  لوی مدیریتونو له جملی څخه دی، ددی خاوری هریو شحص ته په درنه سترګه کتل ،ضوابطو ته په رابطو ترجیح ورکول  مو په لومړیتوبونو کی دی.

نوی استخدام کیدونکو اشحاص به داساسی قانون ، مامورینو قانون، کارقانون او دمامورینو دطرزسلوک مقراری اوصولو په رڼا کی ددوی اسنادو او سوابق په محفوظ ډول ساتل خپله واجبه ګڼو.

پیغام:

د افغانستان ټولو وروڼواو حویندوته مو داپیغام ده  ترڅو ددی زوریدلی او کړیدلی خاوری ته د زړه له تله خدمت وکړی او دیوبل په درد ودردیږی ، زحمونو ته ی ملهم شی.