دیدګاه(Vision):

پوهنتون شېخ زاید به سطح ملی، محلی و بین المللی دربخش های علوم مختلف

در پرورش و  اموزش کــــادرهای کاری مســـــلکی را انکشاف مملکت و محل

در ارایه خــــــدمات موقف یک پوهنتـــــــون معـــیاری و شناخته شده داشته باشد.