علمي معاون پوهنتون شیخ زاید

پوهنمل شفیع ګل شفیقي

مبائیل شماره : 93773521933+

ایمیل:  shafigul123@gmail.comvicechancellor@szu.edu.af

این که پوهنتون شیخ زاید یک نهاد علمی است و خدمات اکادمیکی را برای اجتماع انجام می­دهد، و به اساس وظیفۀکه به معاونیت علمی سپرده شده، به اطمنان کامل آن را انجام می­دهد، تا این که ادارۀ پوهنتون شیخ زاید و وزارت محترم تحصیلات عالی اهداف و استراتیژی را که در نظر گرفته اند به انجام برسانند.

معاونیت علمی پوهنتون شیخ زاید با داشتن امکانات  و سهلت­های دست داشتۀ خود به حد اعظمی و مؤثر آن استفاده می­نماید و کوشش می­کند که توسط بازووی پرسونل جوان خود اهداف مشخص شده  را به دست بیاورد.

معاون علمی برای بهبود بخشیدن و معیاری کردن عرصۀ تدریسی و تحصیلی پوهنتون از شیوه­های گوناگون استراتیژی، پالیسی، لوایح، طرزالعمل­ها، راهنما­ها، و میکانیزم­ها استفاده  و تهیه نموده و برای اهداف مشخص شدۀ خود از آن کار می­گیرد.

همین گونه برای بدست آوردن اهداف بالا وزارت محترم تحصیلات عالی و در قدم نخست پوهنتون شیخ زاید برای تطبیق و نظارت از قوانین و در ضمن آن تمام قوانین نافذۀ کشور را به اطنمان کامل رعایت می­کند. برای ارتقاء و پیشرفت پوهنتون با مؤسسات داخلی و خارجی تفاهم نامه­ها را به امضاء می­رساند.

قسمی­که آگاهی دارید پوهنتون شیخ زاید در عرصۀ ارتقاء ظرفیت و اعتباردهی یک نام پرآوازه در سطح کشور است هم­چنان از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی  مقام ایوارد ( سکوا ) را نیز از آن خود کرده، ادارۀ پوهنتون و به خصوص معاونیت علمی از دل و جان توسط پرسونل جوان اکادمیک خویش کوشش می­نماید تا در عرصۀ پروسۀ تضمین کیفیت نیز از مقام وزارت تحصیلات عالی  اعتبار کامل خود را کسب کند؛ و در سطح منطقه یک پوهنتون معتبر به شمار آید.

پوهنتون شیخ زاید به خصوص معاونیت علمی در نظر دارد تا به اندازۀ مسوولیت خویش برای خانوادۀ اکادمیک افغانستان ضامن ترقی و پیشرفت باشد.

پوهنتون شیخ زاید به خصوص معاونیت علمی  توسط ادارۀ اکادمیک جوان  و پرسونل خویش کوشش می­کند و می­خواهد که برای محصلان نازنین یک محیط سالم با داشتن فضای درسی برابر سازد؛ تا جواب گوی تمام نیازمندی­های شان باشد، که برای پروریدن بهترین کادرها با روحیۀ اسلامی و ملی زمینه ساز باشد و تمام مشکل­های این جامعه را درک کرده و به احساس ایمان­داری و صداقت کامل مصدر خدمت به این سر زمین گردیده و کشتی توفان­زدۀ این ملت را به ساحل برسانند.

 در اخیر به اطمنان کامل  به جامعۀ رنج دیده  خود تعهد می­نمایم که این همه وعده­های داده شده را با شأن وفاداری به میهن، تا زمان  آخرین نفس که در جانم هست و حرکت دارد انجام خواهم داد.