ارزش ها (Values):

۱- وطن پرستی با داشتن روحیه مقدس اسلامی.

۲- امــــــــــوزش با کــــــــیفیت ومـــــــــعیاری.

۳- ایـــــــــجاد کلـــــــــــتور تــــــــــــــــحـقیقاتی.

۴- اداره ســـــــــــــــالم و رهــــــــــبری مــؤثر.

۵- ایـــــــــــــــــــــــــجاد ازادی اکــــــــادمیــک.

۶- حســــــــــــــــــــــابدهـــــــــــــــــــــــــــــی.

۷- شفـــــــــافیت در کارها و جلوګیری از فساد.

۸- اجتــــــــــــــناب کردن از اقســــــــام تبعیض.

==============>

دیدګاه، رسالت و ارزش ها پوهنتون شیخ زاید بتاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶ درشورای علمی پوهنتون شیخ زاید که ثبت پروتوکول (۶) میباشد تائید ګردیده است.