مديريت تدریسی

بدون شک پوهنځی زبان و ادبیات برای پیش­برد کارهای اداری به مدیریت تدریسی نیازمند است که کارهای اداری و تدریسی به شکل مسلکی و معیاری انجام دهد. از این لحاظ پوهنځی زبان و ادبیات دارنده مدیرت تدریسی و اداری­ بوده که در این چوکات دو تن کارمند در بست های چهارم و پنجم استخدام شده است که البته در بست چهارم  به صفت مدیر عمومی تدریسی ودر بست پنچم آن به صفت مدیر اجرایه ایفای وظیفه می­نمایند که این کارمندان در جدول زیر معرفی شده است.

شماره

نام

وظیفه

درجه تحصیل

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

انجنیراخترمحمد

مدیر عمومی تدریسی

لیسانس

0776917118

Akhter.mohammad18@gmail.com

2

کمال خان لیوال

مدیر اجرایه

لیسانس

0775991662

Liwalkamal1968@gmail.com