نخستین جلسه برنامه عمل ملی 2، مشارکت دولتداری باز افغانستان(OGP) تحت ریاست معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

16 Mar, 2020

نخستین جلسه برنامه عمل ملی 2، مشارکت دولتداری باز افغانستان(OGP) تحت ریاست معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید:

شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی امروز تدویر جلسه داده و روی چگونگی تدابیر وقایوی معضله ویروس کرونا در نهاد های تحصیلی، تائید سه طرزالعمل کاری ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی و سایر موضوعات اجندا بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد

16 Mar, 2020

شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی امروز تدویر جلسه داده و روی چگونگی تدابیر وقایوی معضله ویروس کرونا در نهاد های تحصیلی، تائید سه طرزالعمل کاری ریاست

ورکشاپ تدوین نصاب و تعیین فعالیت های مراکز انکشاف مسلکی پوهنتون ها دایر شد

ورکشاپ تدوین نصاب و تعیین فعالیت های مراکز انکشاف مسلکی پوهنتون ها دایر شد

08 Jan, 2020

ایجاد مراکز انکشاف مسلکی در پوهنتون ها برای ارتقای مهارت ها، توانایی ها و ترغیب اعضای کادر علمی یک نیاز مبرم میباشد:

نشستی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با مسوولان لیلیه های مرکز

نشستی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با مسوولان لیلیه های مرکز

06 Jan, 2020

نشستی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با مسوولان لیلیه های مرکز:

Pages