رسالت (Mission):

پوهنتــــون شیخ زاید مطابق قانون وزارت تحصـــــیلات عــــــالی، استادان، محصلین و کـــــــــارمندان ظرفیت خـــــــویشرا ارتقا مــــــــیدهید 

و در بین انها هم اهنګی مطمین موجود میباشد، تابتواند از راه فارغان اموزش ديده خود خدمات معیاری را به سطح مملکت ومحل تقدیم نماید.