آمر تکنالوجي معلوماتی و مخابراتی

جنت خان منګل

ایمل: janatkhan.szu.it@gmail.com

تلیفون: 93776376171+

 

مدیر تکنالوجي معلوماتی و مخابراتی

حکمت الله شیرزی

مبایل 0766117736​

ایمیل:  hekmat.sherzai@yahoo.com