دیدگاه:

پوهنځی زبان و ادبیات با داشتن چهار دیپارتمنت برای فرزندان این وطن خدمات تحصیلی را فراهم می کند. این پوهنځی می خواهد در آینده با پوهنتون های پیشرفته کشور و جهان توأمیت داشته باشد تا خدمات با کیفیت تر ارائه نماید. و فارغ­التحصیلان این نهاد بگونه درست خدمت کنند. می­خواهیم در آینده کادرهای علمی نخبه در این نهاد حضور داشته باشند تا سرامد همه باشد و خدمت های شایانی داشته باشند.

رسالت و دور نمای پوهنځی زبان و ادبیات در شورای علمی این نهاد مطرح و به شماره پروتوکول(24) (24/12/1393) مطرح و به اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت.