ارزش­ها:

  1. پاسداری و حراست از ارزش­های اسلامی و ملی.
  2. ارائۀ تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری.
  3. ایجاد فرهنگ ارزشمند در عرصۀ تحقیق.
  4. ایجاد یک ادارۀ سالم با رهبری مؤثر.
  5. آزادی علمی در اصول اکادیمیک.
  6. شفافیت در عرصۀ حساب دهی.
  7. ارائۀ خدمات شفاف در عرصۀ جلوگیری از فساد.
  8. ارائۀ خدمات معیاری بدور از تعصب و تبعیض.